ANBI

Ten behoeve van de ANBI status van Stichting Keep the Heartbeat Going vermelden wij de vereiste gegevens van de Belastingdienst publiekelijk.

Naam van de instelling

Stichting Keep the Heartbeat Going

RSIN/fiscaal nummer

RSIN: 855522392
KVK: 64101142

Contactgegevens

Email: info@keeptheheartbeatgoing.nl
Website: www.keeptheheartbeatgoing.nl
Postadres: Henric van Veldekeplein 19, 6211 TG Maastricht, Nederland

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  • a.het vergroten van de bewustwording voor het probleem van een plotselinge hartstilstand en het aanbieden van laagdrempelig reanimatie onderwijs.
  • b.het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting beoogt het algemeen belang.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten worden aangewend om het doel van de Stichting te bereiken.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:

De eerste pijler is om zo veel mogelijk burgers in en rondom Maastricht 1) kennis laten nemen van reanimatie op een andere manier en 2) bewust te laten worden over reanimatie.
De tweede pijler is reanimatietrainingen als onderdeel in het voortgezet onderwijs op de (lokale) politieke agenda krijgen.

Dit wordt gedaan middels:

  1. Een pop-up store in het centrum van Maastricht realiseren op een zichtlocatie.
  2. De pop-up store gedurende een heel jaar te laten draaien op zaterdagen en zondagen middels vrijwilligers van Rotary Maastricht Oost en vrijwilligers van Taskforce QRS Maastricht.
  3. Jaarlijks op 16 oktober (en/of een dag daar voor/na) tijdens de Europese ‘Restart a heart day’ een groots heartbeat evenement organiseren en mensen warm maken voor de pop-up store, middels met name leerlingen die een hartslag drummen.
  4. Trachten het evenement en/of de pop-up store in meerdere steden in Nederland tegelijkertijd plaats te laten vinden.

De instelling werft fondsen door middel van het aanschrijven van bedrijven in natura, waaronder het winkelpand. Financiële middelen worden geworven middels het benaderen van betrokken lokale bedrijven. Geworven fondsen worden in eerste instantie gebruikt om gemaakte kosten te dekken en wordt beheerd door de penningmeester. Zodra de geworven fondsen van de Stichting meer is dan de gemaakte kosten, zal er minstens eenmaal per jaar een donatie worden gedaan aan een andere ANBI organisatie die in lijn is met het eerst genoemde doel van dit beleidsplan. Voor 2015 en 2016 is dit Taskforce QRS Maastricht, een organisatie die reanimatieonderwijs op de middelbare school voorziet.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast. Het wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.

De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht.

Momenteel bestaat het bestuur uit een voorzitter, een secretaris, een vice-voorzitter, een penningmeester en twee algemene bestuursleden.

Namen van de bestuurders

Voorzitter: de heer Leon Op ’t Hoog
Secretaris: mevrouw Karin Smits
Vice-voorzitter: de heer Jules Olsthoorn
Penningmeester: de heer Joris de Beer
Algemeen bestuurslid: de heer Rob van Hooren

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslaglegging van uitgeoefende activiteiten

Verslaglegging van uitgeoefende activiteiten zal worden gedaan aan de hand van een nieuwsoverzicht op de Facebookpagina, te raadplegen via: www.facebook.com/keeptheheartbeatgoing

Tevens zijn aankomende activiteiten te vinden op onze website: www.keeptheheartbeatgoing.nl

Een beknopt overzicht van aankomende en afgelopen activiteiten is te bezichten op: www.keeptheheartbeatgoing.nl/agenda

Financiële verantwoording

De Stichting heeft vanwege de oprichting laat 2015 een verlengd boekjaar. Dit betekent dat 2015 en 2016 tezamen in een financieel jaarverslag gepubliceerd worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 2016, waarin de staat van baten en lasten van de Stichting inzichtelijk worden gemaakt.